lidé

LESNÍ ŠKOLKA SLUNĚNKA

Ředitelka: Lucie Hlaváčová

Učitelky - průvodkyně: Renáta Rygelová, Lucie Hlaváčová a Zuzana Hájková 

Asistenti: Gabriela Trčková a Filip Lucinkiewicz

spolek setkání já a ty

Členky Výboru - statutárního orgánu: Renáta Rygelová, Karla Rulíková a Lucie Hlaváčová  

Mgr. Renáta Rygelová vystudovala FF UP v Olomouci, obor Teorie a dějiny literatury  a dramatických umění se specializací na filmovou vědu 1990 - 1996. V  letech 1996 - 2006 provozovala knihkupectví. Je matkou dvou synů ve věku 14 a 17  let, díky dětem  se postupně dostala k zájmu o waldorfskou pedagogiku a učitelství.  V roce 2007  působila jako pedagog volného času v MC Klubíčko, v letech 2004 -  2007  absolvovala tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro učitele v Praze vedený  Dr. Ing.  Tomášem Zuzákem certifikovaný MŠMT. 2007 - 2008 Kurz "Respektovat, být  respektován" s akreditací MŠMT. V letech 2008 - 2012 vzdělávací semináře pořádané Asociací waldorfských škol ČR zaměřené na rozvoj učitele v praxi, výtvarný kurz pro třídní učitele WŠ zaměřený na metodiku výtvarné výchovy 2012. 2008 a 2009 kurz "Komunikační dovednosti pedagogických pracovníků" s akreditací MŠMT a v oce 2012 kurz "ŠVP a čtenářská gramotnost". V letech 2011 - 2013 se účastnila vzdělávacího semináře pro waldorfské učitele v Příbrami. Má sedm let pedagogické praxe, pět let působila jako třídní učitelka waldorfské třídy a dva roky v lesní mateřské škole. Je spoluzakladatelkou Sluněnky, lesní školky s waldorfskou pedagogikou a NNO Setkání - já a ty, z.s., která ji zřizuje. Pracuje obětavě nejen jako učitelka - průvodkyně v lesní školce. Také se stará o organizační a finanční záležitosti školky a spolku. Je členkou Výboru - statutárního orgánu spolku. Vyznačuje se energickou povahou a nezištností, zejména její zásluhou se postupně proměňuje areál školky z rumiště na přírodní zahradu. Kromě pedagogiky a zahradnictví se věnuje i řemeslům, ručním pracím, zpěvu, hře na flétnu, zajímá se o knihy a literaturu, pomáhá skautům. Je připravena stát se první třídní učitelkou v první třídě nově založené lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Mgr. Lucie Hlaváčová má výtvarné vzdělání, které získala na SUPŠ v Uherském Hradišti 1983-1987 a vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci 1987 -1991. Pedagogické vzdělání si rozšířila absolvováním dalšího studia certifikovaného MŠMT: Seminář pro waldorfské učitele - Ostrava 2006 - 2009; Kurz waldorfské speciální pedagogiky - Praha 2007 - 2008 a kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2008. Další kurzy a semináře: Internatonal Postgraduate Medical Training - Český Krumlov 2014, 2015; Wolfgang Schad: Rytmy člověka - Semily 2008 a další v oblasti waldorfské pedagogiky. Absolvovala pětileté studium anthroposofické arteterapie. Zakončila ho výtvarnou závěrečnou prací "Zahrada pro dvanáct smyslů" věnovanou LŠ Sluněnka a závěrečnou arteterapeutickou prací dokumentující dva případy terapie z vlastní praxe. Má čtrnáct let pedagogické praxe, pět let ve školství v ZUŠ a v ZŠ a devět let jako lektorka aktivit pro rodiče s dětmi a učitelka mateřské školky a jako lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé. Dva roky arteterapeutické praxe pod vedením mentorky Jany Koen a ve spolupráci s lékaři. Další praxi získávala při výchově svých čtyř dětí (nyní 7, 14, 18 a 20 let) a po sedm let jako dobrovolník prací pro občanské sdružení Waldorfská iniciativa. Působí jako ředitelka a učitelka - průvodkyně v LŠ Sluněnka, jejíž je spoluzakladatelkou. Je jednou ze zakládajících členek Setkání - já a ty, z.s. a také členkou Výboru. Má na starost legislativní záležitosti spolku, péči o areál školky, správu a tvorbu webových stránek, propagaci, vede program pro rodiče s dětmi v Klubíku Zahrádka. Je členkou kolegia učitelů vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou. Také se věnuje poradenství a výtvarné a lektorské práci v oboru.

Mgr. Filip Lucinkiewicz je absolventem dvojoboru filmová věda a obecná lingvistika na FF UP v Olomouci a momentálne studentem psychologie na stejné univerzitě. Od září 2016 působí v LŠ Sluněnka jako asistent pedagoga. Má krátkodobou praxi s dětmi jako vedoucí na letním táboře pro děti z dětských domovů, reedukačních, diagnostických a krizových center, UPSVAR a děti v sociální a hmotné nouzi, organizované občanským sdružením Očkolandia. Přivedl ho sem zájem o waldorfskou pedagogiku, kterou by také chtěl uplatnit při výchově vlastních dětí, pokud jednou v budoucnu přijdou. Pracoval také jako průvodce v LŠ Pojďte ven v Lošově. V roku 2018 získal osvedčení "chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky". Kromě Sluněnky pracuje v antikvariáte a jako osobní asistent pro lidi s mentálnym postižením i pro vozičkáře. V Sluněnke má dále na starost správu webu a sociálnych sítí

Gabriela Trčková působí od září 2016 ve Sluněnce jako asistentka pedagoga. Je jí blízká filosofie, která věnuje pozornost vývoji dítěte v širších souvislostech; z pohledu těla, duše i ducha. Také proto navštěvovala program pro rodiče s dětmi v Klubíku Zahrádka se svým, nyní už tříletým, synkem. Po profesní i osobní stránce ji zásadně ovlivnily dva delší zahraniční pobyty v Anglii, 1998-2000, a Thajsku 2003/2004. Působila 8 let jako terapeutka thajské masáže (2005-2013). V současné době je lektorkou anglického jazyka (certifikát CAE), který také dálkově studuje spolu s výchovou ke zdraví na PdF UP v Olomouci. Aktivně se věnuje józe. Zajímají ji otázky udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu. Má ráda tanec a zpěv. Absolvovala vzdělávací cyklus pro průvodce v lesních školkách, Školka blízka přírodě, pořádaného Asociací lesních mateřských škol, navštěvuje semináře pro učitelky waldorfských mateřských škol.


ŠKOLA  

Kolektiv pedagogů vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou:Renáta Rygelová, Radka Vaňková, Alena Reinerová, Emilie Thomitzková, Karla Rulíková a Lucie Hlaváčová

KOORDINÁTORKA

Vedoucí pracovní skupiny pro založení školy: Jitka Komendová jitka.komendova@seznam.cz

Mgr. Radka Vaňková je původním povoláním vychovatel a speciální pedagog, vystudovala vychovatelství a speciální pedagogiku se zaměřením na tyflopedii a psychopedii na Univerzitě Palackého a tamtéž později také učitelství anglického jazyka. Téměř 5 let strávila  v Kanadě, kde žila a pracovala v antroposofické komunitě pečující o dospělé s mentálně postižením a měla zde možnost proniknout do waldorfské pedagogiky. Získané jazykové znalosti pak později mohla využít jako učitelka anglického jazyka. Vystudovala seminář pro waldorfské učitele - Příbram 2010 - 2013, v letech 2009 - 2014 se účastnila letních týdenních setkání - rozšiřujícího vzdělání waldorfských učitelů a navštěvovala také jednorázové semináře k jazykovému vzdělávání. Díky vlastním dětem (nyní 10 a 12 let starým) se intenzivně začala zajímat o waldorfskou pedagogiku a filozofii lesních školek. Je spoluzakladatelkou jedné z prvních lesních školek v ČR - LŠ Rarášci v Podolí u Bouzova, zde působila jako pedagog-průvodce. Po výzvě kolegia učitelů waldorfských tříd při ZŠ Dr. Milady Horákové se začala věnovat výuce angličtiny a jako waldorfská učitelka působila 6 let. Má také několikaleté zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami a prací v rodinách s dítětem s postižením. Je připravena stát se učitelkou angličtiny v první třídě nově založené lesní školy s waldorfskou pedagogikou.  

Alena Reinerová působí po celý svůj aktivní pracovní život jako pedagog, při tom vychovala tři děti, které jsou dnes již dospělé. Byla šest let třídní učitelkou waldorfské třídy. Během dvaceti šesti let praxe získala obsáhlé zkušenosti na základní škole jako učitelka druhého i prvního stupně, působila i jako učitelka ve školce a asistentka pedagoga.  Vystudovala učitelství pro druhý stupeň základní školy, obor český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě v Ostravě 1979 - 1984. V devadesátých letech se nadchla pro waldorfskou pedagogiku, stala se absolventkou jednoho z prvních seminářů pro waldorfské učitele v ČR 2001 - 2003. Po letech mohla využít své zkušenosti při otevření první waldorfské třídy organizované pod ZŠ Dr. Milady Horákové. 2004 - 2010 se účastnila seminářů rozšiřujícího vzdělávání waldorfských učitelů v Pardubicích. Se skupinou spolupracovala již dávno před vznikem spolku, působila jako učitelka v Dětském Klubu Zahrádka, podílela se na programu pro rodiče s dětmi a jako vedoucí příměstského tábora také na činnosti LŠ Sluněnka. Klidným láskyplným přístupem si dokáže získat děti každého věku a laskavost a nezištnost jí otevírá cestu i k dospělým. Je členkou kolegia učitelů nově vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Mgr. Emilie Thomitzková je matkou čtyř dětí a babičkou tří vnoučat. Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě učitelství pro I. cyklus škol s aprobací český jazyk a výtvarná výchova. Během mnohaleté praxe na základní škole se snažila uplatňovat prvky waldorfské pedagogiky. Názory na přístup k dětem a výchovu ji vedly k tomu, že se v roce  2008 rozhodla věnovat naplno waldorfské pedagogice a přesídlila ze severní Moravy do Olomouce. Zde působila od roku 2008 do roku 2013 na zdejší waldorfské škole jako třídní učitelka, z toho jeden a půl roku také jako ředitelka školy. K dětem snadno nachází cestu, ony i jejich rodiče oceňují její mateřský přístup. Velkou péči věnuje životnímu prostředí, v dětech se vždy snažila probudit vztah k Zemi. V současnosti pracuje na vybudování permakulturní zahrady, zajímá se o zdravou výživu jako základ zdraví a pečuje o děti jako chůva. Důležitou roli v jejím životě hraje hudba - pro její možnosti terapeutické, umělecké i komunikační. Je členkou kolegia učitelů nově vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Mgr. Karla Rulíková má syny ve stáří 14 a 18 let. Vystudovala Speciální biologii a ekologii na PřF UP v Olomouci 1987 - 1992, doplňující pedagogické studium  UP Olomouc 1996 - 97 a ze zájmu o waldorfskou pedagogiku také tříletý seminář pro waldorfské učitele v Praze certifikovaný MŠMT 2007 - 2010, kurz "Respektovat, být respektován" - Olomouc 2006. Absolvovala řadu seminářů ekologické a environmentální výchovy. Působla dvacet let jako pedagog volného času ve Středisku volného času Atlas a Bios, Přerov, nyní pracuje v ekologickém centru Sluňákov v Horce n. Mor., kde se věnuje především ekologické výchově, vytváří a učí programy ekologické a environmentální výchovy pro děti od MŠ po 2.stupeň ZŠ. Externě učí na přírodovědecké fakultě UP. Je zakládající členkou spolku Setkání - já a ty a členkou Výboru, aktivně podporuje činnost lesní školky a založení školy. Organizuje dobrovolnické brigády, pomáhá s péčí o zahradu a díky své skromné a klidné povaze je oporou při řešení důležitých otázek. 
Je také členkou kolegia učitelů nově vznikající lesní školy s waldorfskou pedagogikou.

Doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. je vysokoškolská učitelka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudovala historii a ruskou filologii a vedle svého vysokoškolského působení pracovala řadu let jako dobrovolník v neziskových organizacích orientovaných na ochranu přírody (ČSOP), environmentální problémy (Hnutí DUHA). V současnosti se v rámci Gengel, o.p.s. věnuje intenzivně otázkám přírodě blízkého zahradničení a uchování starých odrůd. Prostřednictvím své, dnes šestileté, dcery se setkala s waldorfskou pedagogikou a filozofií lesních školek. Od prvopočátku podporuje lesní školku i spolek. Působí jako koordinátorka pracovní skupiny pro založení školy. Právě na ni se může obrátit každý, kdo má zájem o vznik lesní školy s waldorfskou pedagogikou v Olomouci a kdo se chce do skupiny přidat: jitka.komendova@seznam.cz

Kontakt

lesní školka sluněnka - GPS - mapa 

Od 1.9.2018 jsme
Lesní mateřská škola Sluněnka,
školská právnická osoba
IČO 06 805 841, č.ú. 90009999/2010
telefon 730  914 994 (SMS)

Zřizovatel Setkání - já a ty, z. s. 
IČO 03 676 323,  č.ú. 2700723153/2010

facebook zde

Sídlo / poštovní adresaDolní novosadská 63/81, 779 00 Olomouc

Novinky

Kalendář akcí


 • 27. 3. 2019 08:00
  Seminář pro ředitelky a vedení MŠ: Abychom školní inspekci mohli očekávat s úsměvem


 • 29. 3. 2019 09:30
  Klubík Záhradka


 • 24. 4. 2019 14:00
  Den otevřených vrátek: Slavnost


 • 3. 5. 2019 09:30
  Volný vstup do školky: Světový den lesních školek


 • 9. 5. 2019 16:00
  Zápis do LMŠ Sluněnka


 • 5. 6. 2019 00:00
  Světový den životního prostředí